Distributeur de poisson bleue à Pasajes

Thoun

[Tunnus thynnus]

Thon blanc

[Tunnus Alalunga]

Melva

[Auxis rochei]

Anchois

[Engraulis encrasicholus]

Maquereau

[Scomber scombrus]

Maquereau blanc

[Scomber japonicus]

Sardine

[Sardina pilchardus]

Chinchard

[Trachurus trachurus]

Lampo

[Sarda sarda]
Miguel Sanz S.L. pescados y mariscos
20110 Puerto pesquero de Pasajes
Pasajes de San Pedro (Gipuzkoa) ESPAGNE
© Miguel Sanz S.L. pescados y mariscos - aviso legal